Organizace výuky

Jak probíhá výuka a výcvik žadatele o řidičské oprávnění

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb., ve znění pozdějších doplňků a změn o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu. Žák se připravuje formou samostudia a v autoškole absolvuje pouze povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky:

  • předpisy o provozu vozidel
  • teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • ovládání a údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Praktický výcvik:

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

  • řízení vozidla
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu:

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení,který je potvrzený praktickým lékařem. Posudek je součástí žádosti a nesmí být starší tří měsíců. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Osoby mladší 15-ti let musí mít souhlas zákonného zástupce ověřen na příslušném úřadě ( matrika, notář,pošta) Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.

Délka kurzu:

Délka kurzu závisí na možnostech žadatele, jakým způsobem si bude plánovat jízdy a bude se podrobovat hodinám výuky. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 – 3 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit

Ukončení kurzu:

Váš výcvik lze ukončit za následujících podmínek, stanovených zákonem:

– absolvujete výuku a výcvik alespoň v takovém rozsahu, abyste měli potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

– musíte však absolvovat minimálně počet hodin v rozsahu dle učební osnovy pro příslušnou skupinu, stanoveném přílohou zákona.

Znamená to, že absolvovat méně hodin, nežli stanoví zákon není dovoleno. Naopak pro získání potřebných dovedností je možný vyšší počet hodin, který je třeba individuálně dohodnut s autoškolou.

Zákon č. 247/2000 Sb. ukončení výuky a výcviku definuje v § 30 takto:

“Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.”

Termín závěrečné zkoušky přiděluje Městský úřad do 15 dní po obdržení žádosti od autoškoly. Autoškola musí žádost podat nejpozději do 15 dní po ukončení výuky a výcviku.