Školení řidičů referentů

Referentské školení, tohoto školení se musí podrobit 1 x ročně všichni řidiči, kteří používají služební vozidla v pracovně právním vztahu. Uvedené školení vyplývá dle ustanovení  §§ 37 a 116  zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoníku práce,  ve znění pozdějších doplňků a změn.

Jedná o zaměstnavatele, zaměstnance nebo osoby podnikající, které  řídí služební nebo soukromá vozidla  pro potřeby firmy.(cestovní příkaz) 

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost, zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“  – viz citace zákona.