Školení řidičů profesní

Profesní školení řidičů dle ustanovení § 1 vyhlášky č. 156/2008 Sb.,, ve znění ustanovení § 47, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Musí se ho zúčastnit řidiči, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Školení řidičů profesní se dělí na:

Vstupní školení

Toto školení může mít rozsah 140 nebo 280 hodin ,záleží na věku řidiče a skupině řidičského oprávnění kterou vlastní. Školení se provádí formou výuky a výcviku a je vždy zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Po absolvování tohoto vstupního školení a zkoušky řidič získává „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“. Školení se provádí zvlášť pro osobní dopravu a pro nákladní dopravu.

Zvláštní kategorií školení s výrazně menším rozsahem hodin, je školení pro držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče na osobní dopravu, který se chce školit pro dopravu nákladní a naopak.

Pravidelné školení

Pravidelné školení je zopakování znalostí získaných při vstupním školení a získání nových informací ,jenž se od doby předchozího školení změnily. Pravidelné školení se provádí pouze formou výuky. Řidič je povinen se zúčastnit pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu.Pokud se řidič nezúčastní pravidelného školení v daném rozsahu „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“ mu po pěti letech zaniká.

Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Teoretická výuka s použitim moderní video a audio techniky

Pravidelné školení 35 hodin – obnovovací

Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

 Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie 6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008.

V praxi se bude jednat o případy, kdy

  • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší
  • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový
  • řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče

Podle znění zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné školení.